Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ រាម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ រាម

ឃុំ រាម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖