Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បិតត្រាង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បិតត្រាង

ឃុំ បិតត្រាង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖