Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់សិលា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់សិលា

ឃុំ កំពង់សិលា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖