Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ ដែលមានអក្សរ អ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាអណ្ដូងថ្ម180101
ប្រទេសកម្ពុជាអូរជ្រៅ180105
ប្រទេសកម្ពុជាអូរឧកញ្ញ៉ាហេង180106
ប្រទេសកម្ពុជាអូរត្រេះ180202
ប្រទេសកម្ពុជាអូរបាក់រទេះ180303