Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ទ' ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ ដែលមានអក្សរ ទ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ទ' ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាទឹកថ្លា180112
ប្រទេសកម្ពុជាទឹកល្អក់180111
ប្រទេសកម្ពុជាទួលទទឹង180113
ប្រទេសកម្ពុជា​ ទំនប់រលក180203