Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកែវផុស180204
ប្រទេសកម្ពុជាកំពេញ180201
ប្រទេសកម្ពុជាកោះរ៉ុង180405
ប្រទេសកម្ពុជាកោះរ៉ុងសន្លឹម180406
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់សិលា180302