Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2506

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2506:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ គរ250607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ជប់250606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ជីរោទ៍ទី១250604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ជីរោទ៍ទី២250605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ថ្មពេជ្រ250613
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ទន្លេបិទ250614
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ បឹងព្រួល250602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ពាមជីលាំង250610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ មង់រៀវ250609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ រកាពប្រាំ250611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ល្ងៀង250608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ស្រឡប់250612
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ អញ្ចើម250601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ​ ជីគរ250603

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។