Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2506

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2506:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អញ្ចើម 250601
ឃុំ បឹងព្រួល 250602
ឃុំ​ ជីគរ 250603
ឃុំ ជីរោទ៍ទី១ 250604
ឃុំ ជីរោទ៍ទី២ 250605
ឃុំ ជប់ 250606
ឃុំ គរ 250607
ឃុំ ល្ងៀង 250608
ឃុំ មង់រៀវ 250609
ឃុំ ពាមជីលាំង 250610
ឃុំ រកាពប្រាំ 250611
ឃុំ ស្រឡប់ 250612
ឃុំ ថ្មពេជ្រ 250613
ឃុំ ទន្លេបិទ 250614