Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2505

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2505:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ដូនតី 250501
ឃុំ កក់ 250502
ឃុំ កណ្ដោលជ្រុំ 250503
ឃុំ កោង កាង 250504
ឃុំ ក្រែក 250505
ឃុំ ពពេល 250506
ឃុំ ត្រពាំងផ្លុង 250507
ឃុំ វាលម្លូរ 250508