Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2504

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2504:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ គងជ័យ250404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ចក250402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ដំរិល250403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ទួលសូភី250407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ព្រះធាតុ250406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ អំពិលតាពក250401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ​ មៀន250405

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។