Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2504

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2504:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អំពិលតាពក 250401
ឃុំ ចក 250402
ឃុំ ដំរិល 250403
ឃុំ គងជ័យ 250404
ឃុំ​ មៀន 250405
ឃុំ ព្រះធាតុ 250406
ឃុំ ទួលសូភី 250407