Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2503

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2503:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ កំពាន់250306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ គគីរ250314
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ចាន់មូល250301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ជាំ250302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ជាំក្រវៀន250303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ជាំតាម៉ៅ250304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ដារ250305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ត្រមូង250311
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ទន្លូង250312
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ទ្រៀក250313
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ មេមង250307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ មេមត់250308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ រូង250309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ រំចេក250310

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។