Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2502

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2502:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ឈូក 250201
ឃុំ ជំនីក 250202
ឃុំ កំពង់ទ្រាស 250203
ឃុំ កោះពីរ 250204
ឃុំ ក្រូចឆ្មារ 250205
ឃុំ ប៉ឺស១ 250206
ឃុំ ប៉ឺស២ 250207
ឃុំ ព្រែកអាជី 250208
ឃុំ រការខ្នុរ 250209
ឃុំ ស្វាយឃ្លាំង 250210
ឃុំ ទ្រា 250211
ឃុំ ទួលស្នួល 250212