Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2502

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2502:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ កោះពីរ250204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ កំពង់ទ្រាស250203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ក្រូចឆ្មារ250205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ជំនីក250202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ឈូក250201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ទួលស្នួល250212
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ទ្រា250211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ប៉ឺស១250206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ប៉ឺស២250207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ព្រែកអាជី250208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ រការខ្នុរ250209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ស្វាយឃ្លាំង250210

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។