Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 25

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 25:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ វិហារលួង 250701
សង្កាត់ សួង 250702
ឃុំ ឈូក 250201
ឃុំ ជំនីក 250202
ឃុំ កំពង់ទ្រាស 250203
ឃុំ កោះពីរ 250204
ឃុំ ក្រូចឆ្មារ 250205
ឃុំ ប៉ឺស១ 250206
ឃុំ ប៉ឺស២ 250207
ឃុំ ព្រែកអាជី 250208
ឃុំ រការខ្នុរ 250209
ឃុំ ស្វាយឃ្លាំង 250210
ឃុំ ទ្រា 250211
ឃុំ ទួលស្នួល 250212
ឃុំ អញ្ចើម 250601
ឃុំ បឹងព្រួល 250602
ឃុំ​ ជីគរ 250603
ឃុំ ជីរោទ៍ទី១ 250604
ឃុំ ជីរោទ៍ទី២ 250605
ឃុំ ជប់ 250606
ឃុំ គរ 250607
ឃុំ ល្ងៀង 250608
ឃុំ មង់រៀវ 250609
ឃុំ ពាមជីលាំង 250610
ឃុំ រកាពប្រាំ 250611
ឃុំ ស្រឡប់ 250612
ឃុំ ថ្មពេជ្រ 250613
ឃុំ ទន្លេបិទ 250614
ឃុំ ចុងជាច 250101
ឃុំ តំបែរ 250102
ឃុំ គោកស្រុក 250103
ឃុំ នាងទើត 250104
ឃុំ សេដា 250105
ឃុំ ទឹកជ្រៅ 250106
ឃុំ ត្រពាំងព្រីង 250107
ឃុំ ដូនតី 250501
ឃុំ កក់ 250502
ឃុំ កណ្ដោលជ្រុំ 250503
ឃុំ កោង កាង 250504
ឃុំ ក្រែក 250505
ឃុំ ពពេល 250506
ឃុំ ត្រពាំងផ្លុង 250507
ឃុំ វាលម្លូរ 250508
ឃុំ ចាន់មូល 250301
ឃុំ ជាំ 250302
ឃុំ ជាំក្រវៀន 250303
ឃុំ ជាំតាម៉ៅ 250304
ឃុំ ដារ 250305
ឃុំ កំពាន់ 250306
ឃុំ មេមង 250307
ឃុំ មេមត់ 250308
ឃុំ រូង 250309
ឃុំ រំចេក 250310
ឃុំ ត្រមូង 250311
ឃុំ ទន្លូង 250312
ឃុំ ទ្រៀក 250313
ឃុំ គគីរ 250314
ឃុំ អំពិលតាពក 250401
ឃុំ ចក 250402
ឃុំ ដំរិល 250403
ឃុំ គងជ័យ 250404
ឃុំ​ មៀន 250405
ឃុំ ព្រះធាតុ 250406
ឃុំ ទួលសូភី 250407