Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 25

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 25:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ កក់250502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ កណ្ដោលជ្រុំ250503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ កោង កាង250504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ក្រែក250505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ដូនតី250501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ត្រពាំងផ្លុង250507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ពពេល250506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ វាលម្លូរ250508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ កោះពីរ250204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ កំពង់ទ្រាស250203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ក្រូចឆ្មារ250205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ជំនីក250202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ឈូក250201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ទួលស្នួល250212
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ទ្រា250211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ប៉ឺស១250206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ប៉ឺស២250207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ព្រែកអាជី250208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ រការខ្នុរ250209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ស្វាយឃ្លាំង250210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ កំពាន់250306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ គគីរ250314
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ចាន់មូល250301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ជាំ250302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ជាំក្រវៀន250303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ជាំតាម៉ៅ250304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ដារ250305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ត្រមូង250311
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ទន្លូង250312
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ទ្រៀក250313
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ មេមង250307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ មេមត់250308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ រូង250309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ រំចេក250310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ គងជ័យ250404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ចក250402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ដំរិល250403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ទួលសូភី250407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ព្រះធាតុ250406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ អំពិលតាពក250401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ​ មៀន250405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ គរ250607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ជប់250606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ជីរោទ៍ទី១250604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ជីរោទ៍ទី២250605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ថ្មពេជ្រ250613
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ទន្លេបិទ250614
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ បឹងព្រួល250602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ពាមជីលាំង250610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ មង់រៀវ250609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ រកាពប្រាំ250611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ល្ងៀង250608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ស្រឡប់250612
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ អញ្ចើម250601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ​ ជីគរ250603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ គោកស្រុក250103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ចុងជាច250101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ តំបែរ250102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ត្រពាំងព្រីង250107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ទឹកជ្រៅ250106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ នាងទើត250104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ សេដា250105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំសង្កាត់ វិហារលួង250701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំសង្កាត់ សួង250702

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។