Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2405

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2405:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ បន្សាយរាក់ 240501
សង្កាត់​ បុស្បូវ 240502
សង្កាត់ កូនក្រៀល 240503
សង្កាត់ សំរោង 240504
សង្កាត់ អូរស្មាត់ 240505