Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2403

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2403:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ ក្រសាំង240303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ ចុងកាល់240302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ ជើងទៀន240301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ ពង្រ240304

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។