Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2402

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2402:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ គោកខ្ពស់240203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ គោកមន240204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ បេង240202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ឧត្តរមានជ័យឃុំ អំពិល240201

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។