Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2301

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2301:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ សាលាក្រៅ 230101
ឃុំ ស្ទឹងត្រង់ 230102
ឃុំ ស្ទឹងកាច់ 230103
ឃុំ អូរអណ្ដូង 230104