Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 23

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 23:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ប៉ៃលិនឃុំ សាលាក្រៅ230101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ប៉ៃលិនឃុំ ស្ទឹងកាច់230103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ប៉ៃលិនឃុំ ស្ទឹងត្រង់230102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ប៉ៃលិនឃុំ អូរអណ្ដូង230104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ប៉ៃលិនសង្កាត់ ទួលល្វា230203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ប៉ៃលិនសង្កាត់ បរយ៉ាខា230204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ប៉ៃលិនសង្កាត់ ប៉ៃលិន230201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ប៉ៃលិនសង្កាត់ អូរតាវ៉ៅ230202

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។