Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 23

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 23:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ប៉ៃលិន 230201
សង្កាត់ អូរតាវ៉ៅ 230202
សង្កាត់ ទួលល្វា 230203
សង្កាត់ បរយ៉ាខា 230204
ឃុំ សាលាក្រៅ 230101
ឃុំ ស្ទឹងត្រង់ 230102
ឃុំ ស្ទឹងកាច់ 230103
ឃុំ អូរអណ្ដូង 230104