Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 22

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 22:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ កែប 220201
សង្កាត់ ព្រៃធំ 220202
សង្កាត់ អូរក្រសារ 220203
ឃុំ អង្កោល 220101
ឃុំ ពងទឹក 220102