Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2110

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2110:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវសង្កាត់ បារាយណ៍211001
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវសង្កាត់ រកាក្នុង211002
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវសង្កាត់ រកាក្រៅ211003

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។