Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2107

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2107:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ​ បូរីជលសារ 210701
ឃុំ ជ័យជោគ 210702
ឃុំ ដូងខ្ពស់ 210703
ឃុំ កំពង់ក្រសាំង 210704
ឃុំ គោកពោធិ៍ 210705