Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2106

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2106:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អង្គប្រាសាទ 210601
ឃុំ ព្រះបាទជាន់ជុំ 210602
ឃុំ កំណប់ 210603
ឃុំ កំពែង 210604
ឃុំ គីរីចុងកោះ 210605
ឃុំ គោកព្រេច 210606
ឃុំ ភ្នំដិន 210607
ឃុំ ព្រៃអំពក 210608
ឃុំ ព្រៃរំដេង 210609
ឃុំ រាមអណ្តើក 210610
ឃុំ សោម 210611
ឃុំ តាអូរ 210612