Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2105

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2105:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ក្រពុំឈូក 210501
ឃុំ ពេជសារ 210502
ឃុំ ព្រៃខ្លា 210503
ឃុំ ព្រៃយុថ្កា 210504
ឃុំ រមេញ 210505
ឃុំ ធ្លាប្រជុំ 210506