Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2105

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2105:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ក្រពុំឈូក210501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ធ្លាប្រជុំ210506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ពេជសារ210502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃខ្លា210503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃយុថ្កា210504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ រមេញ210505

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។