Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2104

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2104:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អង្កាញ់ 210401
ឃុំ បានកាម 210402
ឃុំ ចំប៉ា 210403
ឃុំ ចារ 210404
ឃុំ កំពែង 210405
ឃុំ កំពង់រាប 210406
ឃុំ ក្តាញ់ 210407
ឃុំ ពោធិ៍រំចាក 210408
ឃុំ ព្រៃកប្បាស 210409
ឃុំ ព្រៃល្វា 210410
ឃុំ ព្រៃផ្តៅ 210411
ឃុំ ស្នោ 210412
ឃុំ តាំងយ៉ាប 210413