Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2103

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2103:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ខ្វាវ210305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ជើងគួន210303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ជំរះពេន210304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ទ្រា210311
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ បឹងត្រាញ់ខាងជើង210301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ បឹងត្រាញ់ខាងត្បូង210302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ រវៀង210307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ លំចង់210306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ សឹង្ហ210309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ សំរោង210308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ស្លា210310

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។