Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2101

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2101:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ខ្វាវ210104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ជីខ្នា210103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ត្រឡាច210114
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ធ្លក210113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ប្រាំបីមុំ210105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃស្លឹក210107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ រនាម210108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ សន្លុង210110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ សំបូរ210109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ស្មោង210111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ស្រង៉ែ210112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ អង្កាញ់210101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ អង្គកែវ210106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ អង្គខ្នុរ210102

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។