Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2101

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2101:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អង្កាញ់ 210101
ឃុំ អង្គខ្នុរ 210102
ឃុំ ជីខ្នា 210103
ឃុំ ខ្វាវ 210104
ឃុំ ប្រាំបីមុំ 210105
ឃុំ អង្គកែវ 210106
ឃុំ ព្រៃស្លឹក 210107
ឃុំ រនាម 210108
ឃុំ សំបូរ 210109
ឃុំ សន្លុង 210110
ឃុំ ស្មោង 210111
ឃុំ ស្រង៉ែ 210112
ឃុំ ធ្លក 210113
ឃុំ ត្រឡាច 210114