Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2008

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2008:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ បាទី 200801
សង្កាត់ បាវិត 200802
សង្កាត់ ច្រកម្ទេស 200803
សង្កាត់ ប្រាសាទ 200804
សង្កាត់ ព្រៃអង្គុញ 200805