Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2007

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2007:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ស្វាយរៀង 200701
សង្កាត់ ព្រៃឆ្លាក់ 200702
សង្កាត់ គយត្របែក 200703
សង្កាត់ ពោធិ៍តាហោ 200704
សង្កាត់ ចេក 200705
សង្កាត់ ស្វាយតឿ 200706
សង្កាត់ សង្ឃ័រ 200707