Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2007

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2007:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ គយត្របែក200703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ ចេក200705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ ពោធិ៍តាហោ200704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ ព្រៃឆ្លាក់200702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ សង្ឃ័រ200707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ ស្វាយតឿ200706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ ស្វាយរៀង200701

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។