Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2005

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2005:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អង្គតាសូ 200501
ឃុំ បាសាក់ 200502
ឃុំ ចំបក់ 200503
ឃុំ កំពង់ចំឡង 200504
ឃុំ តាសួស 200505
ឃុំ ឈើទាល 200506
ឃុំ ដូនស 200507
ឃុំ គោកព្រីង 200508
ឃុំ ក្រោលគោ 200509
ឃុំ គ្រួស 200510
ឃុំ ពោធិរាជ 200511
ឃុំ ស្វាយអង្គ 200512
ឃុំ ស្វាយជ្រំ 200513
ឃុំ ស្វាយធំ 200514
ឃុំ ស្វាយយា 200515
ឃុំ ធ្លក 200516