Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2003

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2003:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ កំពង់ចក200303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ កំពង់អំពិល200305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ជ្រុងពពេល200304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ថ្នាធ្នង់200310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ធ្មា200302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ បុសមន200301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ម៉ឺនជ័យ200306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ សង្កែ200308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ស្វាយចេក200309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំពងទឹក200307

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។