Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2003

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2003:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បុសមន 200301
ឃុំ ធ្មា 200302
ឃុំ កំពង់ចក 200303
ឃុំ ជ្រុងពពេល 200304
ឃុំ កំពង់អំពិល 200305
ឃុំ ម៉ឺនជ័យ 200306
ឃុំពងទឹក 200307
ឃុំ សង្កែ 200308
ឃុំ ស្វាយចេក 200309
ឃុំ ថ្នាធ្នង់ 200310