Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2002

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2002:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បន្ទាយក្រាំង 200201
ឃុំ ញរ 200202
ឃុំ ខ្សែត្រ 200203
ឃុំ ព្រះពន្លា 200204
ឃុំ ព្រៃធំ 200205
ឃុំ រាជមន្ទីរ 200206
ឃុំ សំឡី 200207
ឃុំ សំយ៉ោង 200208
ឃុំ ស្វាយតាយាន 200209
ឃុំ ថ្មី 200210
ឃុំ ត្នោត 200211