Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2002

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2002:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ខ្សែត្រ200203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ញរ200202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ត្នោត200211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ថ្មី200210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ បន្ទាយក្រាំង200201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ព្រៃធំ200205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ព្រះពន្លា200204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ រាជមន្ទីរ200206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ សំយ៉ោង200208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ សំឡី200207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ស្វាយតាយាន200209

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។