Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2001

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2001:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ចន្ទ្រា 200101
ឃុំ ច្រេស 200102
ឃុំ មេសរថ្ងក 200103
ឃុំ ព្រៃគគីរ 200104
ឃុំ សំរោង 200105
ឃុំ ទួលស្តី 200106