Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2001

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2001:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ចន្ទ្រា200101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ច្រេស200102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ទួលស្តី200106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ព្រៃគគីរ200104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ មេសរថ្ងក200103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ សំរោង200105

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។