Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 20

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 20:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ កណ្តៀងរាយ200602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ គគីសោម200601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ប្រសូត្រ200606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ពពែត200604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ព្រៃតាអី200605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ មនោរម្យ200603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ រមាំងថ្កោល200607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ សំបូរ200608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ស្វាយរំពារ200609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ កំពង់ចក200303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ កំពង់អំពិល200305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ជ្រុងពពេល200304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ថ្នាធ្នង់200310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ធ្មា200302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ បុសមន200301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ម៉ឺនជ័យ200306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ សង្កែ200308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ស្វាយចេក200309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំពងទឹក200307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ កំពង់ចំឡង200504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ក្រោលគោ200509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ គោកព្រីង200508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ គ្រួស200510
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ចំបក់200503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ឈើទាល200506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ដូនស200507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ តាសួស200505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ធ្លក200516
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ បាសាក់200502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ពោធិរាជ200511
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ស្វាយជ្រំ200513
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ស្វាយធំ200514
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ស្វាយយា200515
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ស្វាយអង្គ200512
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ អង្គតាសូ200501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ កំពង់ត្រាច200408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ក្រសាំង200410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ គគីរ200409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ចន្ត្រី200405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ជ្រៃធំ200406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ដូង200407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ត្រពាំងស្តៅ200415
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ត្រស់200416
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ មុខដា200411
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ម្រាម200412
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ សម្បត្តិមានជ័យ200414
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ សំបូរ200413
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ អង្គប្រស្រែ200404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ អណ្តូងត្របែក200403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ អណ្តូងពោធិ៍200402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ អំពិល200401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ខ្សែត្រ200203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ញរ200202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ត្នោត200211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ថ្មី200210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ បន្ទាយក្រាំង200201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ព្រៃធំ200205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ព្រះពន្លា200204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ រាជមន្ទីរ200206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ សំយ៉ោង200208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ សំឡី200207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ស្វាយតាយាន200209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ចន្ទ្រា200101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ច្រេស200102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ទួលស្តី200106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ព្រៃគគីរ200104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ មេសរថ្ងក200103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ សំរោង200105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ គយត្របែក200703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ ចេក200705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ ពោធិ៍តាហោ200704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ ព្រៃឆ្លាក់200702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ សង្ឃ័រ200707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ ស្វាយតឿ200706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ ស្វាយរៀង200701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ ច្រកម្ទេស200803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ បាទី200801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ បាវិត200802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ ប្រាសាទ200804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងសង្កាត់ ព្រៃអង្គុញ200805

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។