Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1905

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1905:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ស្ទឹងត្រែង 190501
សង្កាត់ ស្រះឬស្សី 190502
សង្កាត់ ព្រះបាទ 190503
សង្កាត់ សាមគ្គី 190504