Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1904

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1904:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អន្លង់ភេ 190401
ឃុំ ចំការលើ 190402
ឃុំ កាំងចាម 190403
ឃុំ កោះស្នែង 190404
ឃុំ អន្លង់ជ្រៃ 190405
ឃុំ អូររ៉ៃ 190406
ឃុំ អូរស្វាយ 190407
ឃុំ ព្រះរំកិល 190408
ឃុំ សំអាង 190409
ឃុំ ស្រែឬស្សី 190410
ឃុំ ថាឡាបរីវ៉ាត់ 190411