Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1903

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1903:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ព្រែមាស 190301
ឃុំ សេកុង 190302
ឃុំ សន្តិភាព 190303
ឃុំ ស្រែសំបូរ 190304
ឃុំ ថ្មកែវ 190305