Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1902

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1902:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ កោះព្រះ 190201
ឃុំ កោះសំពាយ 190202
ឃុំ កោះស្រឡាយ 190203
ឃុំ អូរម្រះ 190204
ឃុំ អូរឬស្សីកណ្តាល 190205
ឃុំ សៀមបូក 190206
ឃុំ ស្រែក្រសាំង 190207