Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1902

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1902:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ កោះព្រះ190201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ កោះសំពាយ190202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ កោះស្រឡាយ190203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ សៀមបូក190206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ស្រែក្រសាំង190207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ អូរម្រះ190204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ អូរឬស្សីកណ្តាល190205

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។