Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1901

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1901:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ កំកុន 190101
ឃុំ ក្បាលរមាស 190102
ឃុំ ភ្លុក 190103
ឃុំ សាមឃួយ 190104
ឃុំ ស្តៅ 190105
ឃុំ ស្រែគរ 190106
ឃុំ តាឡាត 190107