Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1901

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1901:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ កំកុន190101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ក្បាលរមាស190102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ តាឡាត190107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ភ្លុក190103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ សាមឃួយ190104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ស្តៅ190105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ស្រែគរ190106

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។