Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 19

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 19:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ កាំងចាម190403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ កោះស្នែង190404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ចំការលើ190402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ថាឡាបរីវ៉ាត់190411
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ព្រះរំកិល190408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ សំអាង190409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ស្រែឬស្សី190410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ អន្លង់ជ្រៃ190405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ អន្លង់ភេ190401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ អូររ៉ៃ190406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ អូរស្វាយ190407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ កោះព្រះ190201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ កោះសំពាយ190202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ កោះស្រឡាយ190203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ សៀមបូក190206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ស្រែក្រសាំង190207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ អូរម្រះ190204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ អូរឬស្សីកណ្តាល190205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ កំកុន190101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ក្បាលរមាស190102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ តាឡាត190107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ភ្លុក190103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ សាមឃួយ190104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ស្តៅ190105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ស្រែគរ190106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ថ្មកែវ190305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ព្រែមាស190301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ សន្តិភាព190303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ សេកុង190302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងឃុំ ស្រែសំបូរ190304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងសង្កាត់ ព្រះបាទ190503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងសង្កាត់ សាមគ្គី190504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងសង្កាត់ ស្ទឹងត្រែង190501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្ទឹងត្រែងសង្កាត់ ស្រះឬស្សី190502

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។