Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1804

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1804:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ លេខ ១ 180401
សង្កាត់ ២ 180402
សង្កាត់ ៣ 180403
សង្កាត់ ៤ 180404
សង្កាត់ កោះរ៉ុង 180405
សង្កាត់ កោះរ៉ុងសន្លឹម 180406