Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1804

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1804:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុសង្កាត់ កោះរ៉ុង180405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុសង្កាត់ កោះរ៉ុងសន្លឹម180406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុសង្កាត់ លេខ ១180401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុសង្កាត់ ២180402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុសង្កាត់ ៣180403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុសង្កាត់ ៤180404

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។