Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1803

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1803:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ចំការហ្លួង 180301
ឃុំ កំពង់សិលា 180302
ឃុំ អូរបាក់រទេះ 180303
ឃុំ ស្ទឹងឆាយ 180304