Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1803

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1803:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ កំពង់សិលា180302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ ចំការហ្លួង180301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ ស្ទឹងឆាយ180304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ អូរបាក់រទេះ180303

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។