Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1712

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1712:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ ក្របីរៀល171212
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ គោចក171203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ ចុងឃ្នៀស171207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ ជ្រាវ171206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ ទឹកវិល171211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ នគរធំ171205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ សាលាកំរើក171204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ សៀមរាប171209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ សំបួរ171208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ ស្រង៉ែ171210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ ស្លក្រាម171201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ ស្វាយដង្គំ171202

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។