Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1711

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1711:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ចារឈូក 171101
ឃុំ ដូនពេង 171102
ឃុំ គោកដូង 171103
ឃុំ គោល 171104
ឃុំ នគរកាស 171105
ឃុំ ស្រែខ្វាវ 171106
ឃុំ តាសោម 171107