Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1711

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1711:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ គោកដូង171103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ គោល171104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ចារឈូក171101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ដូនពេង171102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ តាសោម171107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ នគរកាស171105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្រែខ្វាវ171106

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។