Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1707

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1707:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ កំពង់ថ្កូវ170702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ក្រឡាញ់170703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ក្រូចគរ170704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ចន្លាសដៃ170701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ តាអាន170710
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ រោងគោ170705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ សែនសុខ170707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ សំបូរ170706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្នួល170708
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្រណាល170709

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។