Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1707

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1707:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ចន្លាសដៃ 170701
ឃុំ កំពង់ថ្កូវ 170702
ឃុំ ក្រឡាញ់ 170703
ឃុំ ក្រូចគរ 170704
ឃុំ រោងគោ 170705
ឃុំ សំបូរ 170706
ឃុំ សែនសុខ 170707
ឃុំ ស្នួល 170708
ឃុំ ស្រណាល 170709
ឃុំ តាអាន 170710