Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1706

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1706:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ សសរស្តម្ភ 170601
ឃុំ ដូនកែវ 170602
ឃុំ ក្តីរុន 170603
ឃុំ កែវព៌ណ 170604
ឃុំ ខ្នាត 170605
ឃុំ ល្វា 170606
ឃុំ មុខប៉ែន 170607
ឃុំ ពោធិ៍ទ្រាយ 170608
ឃុំ ពួក 170609
ឃុំ ព្រៃជ្រូក 170610
ឃុំ រើល 170611
ឃុំ សំរោងយា 170612
ឃុំ ត្រីញ័រ 170613
ឃុំ យាង 170614