Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1704

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1704:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ កៀនសង្កែ170405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ កំពង់ឃ្លាំង170404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ខ្ចាស់170406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ខ្នារពោធិ៍170407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ចាន់ស170401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ដានរុន170403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ដំដែក170402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ តាយ៉ែក170410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ពពេល170408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ សំរោង170409

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។