Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1609

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1609:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីសង្កាត់ កាចាញ160901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីសង្កាត់ បឹងកន្សែង160904
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីសង្កាត់ យក្ខឡោម160903
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីសង្កាត់ ឡាបានសៀក160902

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។