Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1609

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1609:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ កាចាញ 160901
សង្កាត់ ឡាបានសៀក 160902
សង្កាត់ យក្ខឡោម 160903
សង្កាត់ បឹងកន្សែង 160904