Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1606

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1606:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បរខាំ 160601
ឃុំ លំជ័រ 160602
ឃុំ ប៉ក់ញ៉ៃ 160603
ឃុំ ប៉ាតេ 160604
ឃុំ សេសាន 160605
ឃុំ សោមធំ 160606
ឃុំ យ៉ាទុង 160607