Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1605

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1605:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ កាឡៃ160504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ចាអ៊ុង160501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ប៉ូយ160502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ សាមគ្គី160506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ អូរជុំ160505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ឯកភាព160503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ​ ល្អក់160507

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។