Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1605

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1605:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ចាអ៊ុង 160501
ឃុំ ប៉ូយ 160502
ឃុំ ឯកភាព 160503
ឃុំ កាឡៃ 160504
ឃុំ អូរជុំ 160505
ឃុំ សាមគ្គី 160506
ឃុំ​ ល្អក់ 160507