Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1604

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1604:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ កាឡែង160402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ជ័យឧត្តម160401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ល្បាំង១160403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ល្បាំង២160404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ សេដា160406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំបាតាង160405

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។