Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1604

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1604:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ជ័យឧត្តម 160401
ឃុំ កាឡែង 160402
ឃុំ ល្បាំង១ 160403
ឃុំ ល្បាំង២ 160404
ឃុំបាតាង 160405
ឃុំ សេដា 160406