Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1602

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1602:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ កក់ 160201
ឃុំ កិះចុង 160202
ឃុំ ឡាមីញ 160203
ឃុំ លុងឃុង 160204
ឃុំ ស៊ើង 160205
ឃុំ ទីងចាក់ 160206